Na podlagi Zakona o društvih (ZDru-1, Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011) je ustanovni zbor dne 12.12.2016 sprejel sklep o ustanovitvi društva in sprejel naslednji

 

 

STATUT

 

 

SPLOŠNE DOLOČBE

 1. člen

Uvodna določba

 

Društvo za dvig zavesti Esenca vesolja (v nadaljnjem besedilu: društvo) je prostovoljno in samostojno združenje fizičnih oseb, ki si prizadevajo, s svojim osebnim udejstvovanjem in udejstvovanjem v društvu, s širjenjem novih duhovnih spoznanj, izobraževanjem, raziskavami in razvojem, prispevati k izboljšanju kvalitete življenja ter osebnega razvoja posameznikov in družbe.

 

Društvo si bo prizadevalo za:

 • zdravje, srečo, harmonijo in dvig zavesti posameznikov in družbe,
 • zdrav in svoboden duh v zdravem telesu,
 • skrb za okolje in prostor,
 • varovanje temeljnih človekovih pravic,
 • razvoj in napredek na duhovni ravni,
 • dvig vibracije planeta Zemlje in celotnega vesolja,
 • širjenje sporočila miru in sožitja med vsemi bitji.

 

Društvo je nepolitična organizacija civilne družbe in deluje na nepridobitnih načelih.

 1. člen

Ime, sedež in simboli društva

 

Ime društva je: Društvo za dvig zavesti Esenca vesolja

 

Skrajšano ime društva: Društvo Esenca vesolja

 

Mednarodno ime društva je: Essence of the universe, society for higher consciousness

 

Sedež društva: Ljubljana

 

Naslov sedeža društva: Podjunska ulica 17, 1000 Ljubljana.

 

Upravni odbor lahko spremeni naslov sedeža društva in uskladi spremembo naslova sedeža društva v statutu samo v členu, ki opredeljuje naslov sedeža društva.

 

Društvo ima svoj znak. Znak društva je: vodoravni romb z dvema vzporednima zaobljenima vertikalnima črtama na horizontalnih robovih romba; znotraj vertikalnih črt, na sredini romba, se nahaja spirala, ki se odpira navzgor, nad njo se nahaja pika.

 

 

 1. člen

 

Društvo lahko sodeluje z drugimi sorodnimi organizacijami v Republiki Sloveniji in v tujini, ki delujejo na sorodnem področju, s sorodnimi nameni, cilji, programi.

Društvo lahko samostojno sodeluje ali se včlani v sorodne mednarodne in tuje organizacije, ki imajo podobne namene in cilje. Lahko deluje tudi kot sekcija znotraj drugega sorodnega društva.

 

 1. člen

 

Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Zastopa jo predsednik.

 

Delo društva in njegovih organov je javno.

 

Svoje člane društvo lahko obvešča preko sledečih načinov:

 • preko elektronske pošte,
 • preko spletne strani,
 • s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva.

 

Širšo javnost obvešča društvo o svojem delu tako, da so seje organov društva javne, da lahko organizira okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveščanja.

 

Za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu društva je odgovoren predsednik društva.

 

 

NAMEN IN DEJAVNOST DRUŠTVA

 1. člen

Namen in cilji

 

Namen društva je prostovoljno združevanje fizičnih oseb, ki se združujejo z namenom spodbujanja duhovnega, kreativnega in harmoničnega razvoja ter nudenja podpore pri ozaveščanju, razvijanju in širjenju življenja na višjem nivoju zavedanja.

 

Osnovno poslanstvo društva je ozaveščanje o bistvu človekovega obstoja in nudenje podpore pri življenju v skladu z idejo enosti in ravnovesja celotnega obstoja.

 

Člani se medsebojno informirajo o spoznanjih in praksah ter o tem seznanjajo širšo javnost.

 

Društvo se ukvarja z dejavnostjo svetovanja, izobraževanja, publicistike, raziskav ter razvoja na področju zaokroženega, celostnega in celotnega človekovega življenja.

 

Cilji društva so:

 • izvajanje izobraževalnih dejavnosti za dvig kakovosti življenja in duhovne rasti;
 • ozaveščanje, delovanje in bivanje v skladu s kozmičnimi in naravnimi zakonitostmi življenja;
 • doseganje zdravega, harmoničnega, radostnega življenja po naravni in duhovni poti;
 • razširjanje celovitega pogleda na svet in življenje;
 • razvija zavestnega odnos do soljudi, narave in njenih bitij;
 • odkrivanje, oblikovanje in razvoj osebnih potencialov;
 • ohranjanje in ozaveščanje duhovnega izročila prednikov;
 • ozaveščanje in izobraževanje posameznikov, družine in institucij za kakovostno medsebojno komunikacijo in sobivanje;
 • sodeluje in podpira delovanje drugih društev in organizacij z podobnimi programi in cilji;
 • razvijanje in bogatenje duhovne in kreativne kulture prek svojega delovanja;
 • organizira izobraževanje svojih članov in članic v obliki seminarjev, posvetov, tečajev in strokovnih ekskurzij društva;
 • preko sredstev javnega obveščanja informira ožjo in širšo javnost o svojem delovanju, o dogodkih, izdelkih.

 

 

 1. člen

Dejavnost društva

 

NEPRIDOBITNA DEJAVNOST

Svoj namen in cilje uresničuje društvo v okviru sledečih temeljnih področij:

 • Svetovalna dejavnost, ki vključuje ozaveščanje in vzpostavitev celostne harmonije.
 • Izobraževalno-raziskovalna dejavnost, ki vključuje širjenje starodavnih znanj, tehnik in modrosti.
 • Ustvarjalna dejavnost, ki vključuje odkrivanje, razvijanje in izražanje ustvarjalnih potencialov posameznikov in družbe;
 • Razvojna dejavnost za razvoj izdelkov in storitev za podporo pri osebnem razvoju harmoničnega obstoja ljudi in drugih bitij.

 

Glavna nepridobitna dejavnost društva (opisno):
organiziranje dogodkov, srečanj in ostalih aktivnosti, ki pripomorejo k spodbujanju osebnostne duhovne rasti.

 

Društvo v okviru nepridobitne dejavnosti opravlja naslednje osnovne naloge in obveznosti:

 • organizira in izvaja usposabljanje članov in drugih zainteresiranih za področje duhovnega razvoja, osebne rasti in samopomoči;
 • skrbi za strokovno izpopolnjevanje članov društva;
 • sodeluje z drugimi sorodnimi institucijami, društvi;
 • organizira izobraževalne dejavnosti (predavanja, tečaji, seminarji, delavnice);
 • organizira javne in kulturno-umetniške dogodke;
 • organizira svetovalno-terapevtske dejavnosti za osebni razvoj;
 • organizira in izvaja programe za posameznike vseh starosti, za pare, družine in skupine, poleg tega tudi za podjetja in strokovne time za zaključene skupine;
 • organizira in izvaja programe za povezovanje ljudi in živali ter spodbuja in pomaga vzpostaviti harmoničen odnos med njimi
 • razvija, oblikuje in prodaja izdelke za podporo namena in vsebin društva;
 • pripravlja in izdaja publikacije, knjige, avdio in vizualne medije s področja vsebin, ki jih društvo pokriva;
 • izdelava programov, projektov ali drugih aktivnosti, ki so v skladu z namenom;
 • organizira druženje članov, izlete, potovanja, strokovne ekskurzije;
 • zbira sredstva za izobraževanje s članarino, z donacijami, sponzorstvi;
 • izvede nakup ali najem zemljišča za izvedbo dejavnosti, kjer ljudje lahko sami izkusijo kvalitetno celovito bivanje in ustvarjanje;
 • zbira finančna sredstva: članarina, dobiček od prireditev, lastni projekti, prodaja informiranih energijskih in unikatnih izdelkov za ljudi in živali za dvig kvalitete bivanja, prispevki, donacije;

 


 

PRIDOBITNA DEJAVNOST

Društvo izvaja tudi nekatere pridobitne dejavnosti:

 

Pridobitne dejavnosti opravlja pod pogoji, ki jih za opravljanje dejavnosti dovoljuje Zakon o društvih. Vse te dejavnosti opravlja društvo le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti.

Pridobitna dejavnost je povezana z namenom in cilji društva, če lahko neposredno pripomore k uresničevanju namena in ciljev društva, pri čemer doprinos ni izključno v zagotavljanju prihodkov društva.

Kot dopolnilna dejavnost se šteje tista pridobitna dejavnost, ki skupaj z nepridobitno dejavnostjo sestavlja določeno storitev ali dosežek oziroma zagotavlja boljšo izkoriščenost sredstev društva.

 

Društvo opravlja dejavnost, ki je usklajena z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07) in obsega:

 

1

C17.230   

Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja

2

C18.120   

Drugo tiskanje

3

C18.130   

Priprava za tisk in objavo

4

C18.140   

Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti

5

C23.410   

Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike

6

C23.490   

Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov

7

C32.120  

Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov

8

C32.130  

Proizvodnja bižuterije

9

C32.400   

Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo

10

C32.990   

Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti

11

G47.190   

Druga trgovina na drobno v ne specializiranih prodajalna

12

G47.770   

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitom

13

G47.782   

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki

14

G47.820   

Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo

15

G47.890

Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom

16

G47.910

Trgovina na drobno po pošti ali po internetu

17

G47.990

Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic

18

J58.110  

Izdajanje knjig

19

J58.140  

Izdajanje revij in druge periodike

20

J59.110 

Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj

21

J59.120  

Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj

22

J59.200  

Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij

23

J62.020  

Svetovanje o računalniških napravah in programih

24

J62.090  

Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti

25

J63.120  

Obratovanje spletnih portalov

26

J63.990  

Drugo informiranje

27

L68.200  

Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

28

M72.190   

Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije

29

M74.100   

Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo

30

M74.200   

Fotografska dejavnost

31

M74.300   

Prevajanje in tolmačenje

32

N77.290   

Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup

33

N79.110   

Dejavnost potovalnih agencij

34

N79.120   

Dejavnost organizatorjev potovanj

35

N79.900   

Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti

36

N82.190   

Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti

37

N82.300   

Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

38

Q88.991   

Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij

39

P85.520

Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti

40

P85.590

Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

41

R90.030    

Umetniško ustvarjanje

42

R93.299  

Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

43

S96.040 

Dejavnosti za nego telesa

44

S96.090   

Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

 

 

 

ČLANSTVO V DRUŠTVU

 1. člen

Načini vstopa v članstvo

Član društva lahko postane vsak, ki se strokovno ali ljubiteljsko ukvarja z dejavnostmi, ki so predmet delovanja društva ali je kako drugače povezan s posameznimi področji dela in je pripravljen sodelovati za osnovne namene in cilje društva.

 

Članstvo v društvu je prostovoljno. Kdor želi postati član društva mora upravnemu odboru predložiti pristopno izjavo, z željo po članstvu, v kateri se zaveže, da bo deloval v skladu s Statutom društva in plačal članarino.

 

Društvo ima redne člane. Za rednega člana lahko društvo sprejme vsakega državljana Republike Slovenije ali tujega državljana, ki izrazi željo vključitve v društvo.

V organe društva ter delovna telesa so lahko izvoljeni ali imenovani le člani društva.

Če se v društvo včlani mladoletnik do 7. leta starosti, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, od mladoletnikovega 7. do dopolnjenega 15. leta starosti pa mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v društvo podati pisno soglasje. Mladoletni člani društva imajo enake pravice in dolžnosti kot ostali člani, ne morejo biti pa izvoljeni za zastopnika društva.

 

 1. člen

Pravice in dolžnosti članov

Pravice članov so:

 • da volijo in so izvoljeni v organe društva,
 • da sodelujejo pri delu društva,
 • da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja društva pri svojem delu,
 • da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno materialnim

poslovanjem.

 

 

 

Dolžnosti članov so:

 • da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov društva,
 • da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva,
 • da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi upravni odbor društva,
 • da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,
 • da prenašajo svoje izkušnje in znanje na druge člane društva,
 • da varujejo interese in ugled društva.

 

 1. člen

Prenehanje članstva

Članstvo v društvu preneha:

 • s prostovoljnim izstopom,
 • s črtanjem, če ni plačal članarine,
 • z izključitvijo,
 • s smrtjo (če član umre).

 

Član prostovoljno izstopi iz društva, če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu.

Člana črta iz članstva upravni odbor, če ta kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu.

Član se izključi iz društva, če krši pravice in dolžnosti, če krši temeljna načela društva, ravna proti interesom in ciljem društva ter če škoduje ugledu društva in njegovih članov.

 

O izključitvi člana iz društva odloča disciplinska komisija s sklepom. Sklep mora biti v skladu z disciplinskim pravilnikom (ki določa možnosti pritožbe ter rok za vložitev pritožbe).

 

 1. člen

Članarina

Članarina je letna in velja za vse člane.

 

Višino zneska članarine določi Upravni odbor.

 

 

ORGANIZACIJA DRUŠTVA

 1. člen

Organi društva

 

Društvo ima sledeče organe:

 • zbor članov,
 • upravni odbor,
 • nadzorni odbor,
 • disciplinska komisija

Dokler se število članov ne poveča nad 10, ima društvo le zbor članov in predsednika, oziroma ima zbor članov, predsednika in upravni odbor. Naloge disciplinske komisije opravlja predsednik društva, naloge nadzornega odbora pa zbor članov.

 1. člen

Zbor članov

Zbor članov je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani.

Redni zbor članov sklicuje upravni odbor enkrat letno.

Pobudi za sklic izrednega občnega zbora lahko poda upravni odbor, nadzorni odbor ali tretjina članov društva. Izredni občni zbor mora biti sklican najpozneje v 15 dneh po sprejetju zahtevka, v nasprotnem primeru pa ga lahko skličejo sklicatelji sami.

 

O sklicu rednega zbora članov in predloženim dnevnim redom morajo biti člani društva seznanjeni najmanj 14 dni pred sklicem. Za objavo šteje že objava na spletni strani društva ali obvestila po drugih elektronskih medijih.

 

Zbor članov je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Če zbor članov ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa lahko prične z delom, če so prisotni vsaj 4 člani. Zbor članov svoje sklepe sprejema  z večino glasov navzočih članov.

 

Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja. Volitve organov so praviloma tajne.

 1. člen

Naloge zbora članov

Naloge zbora članov:

 • sklepa o dnevnem redu,
 • sprejema program dela društva,
 • voli in razrešuje predsednika, tajnika, blagajnika in člana upravnega odbora ter člane nadzornega odbora in disciplinske komisije
 • obravnava poročila o delu in poslovanju društva, sprejema, spreminja statut in druge akte društva,
 • odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega odbora in nadzornega odbora,
 • odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami,
 • odloča o drugih zahtevah, ki jih predlagajo organi in člani društva v skladu z namenom in cilji društva,
 • odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,
 • sklepa o prenehanju društva.

 

Posamezni predlogi za razpravo na zboru članov morajo biti v pisni obliki poslani upravnemu odboru najmanj 8 dni pred sklicem zbora članov.

O delu zbora članov se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overitelja.

Izredni občni zbor odloča le o vprašanju, zaradi katerega je sklican.

 

 

 1. člen

Upravni odbor

Upravni odbor je izvršilni organ zbora članov, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema zboroma članov oziroma po programu in sklepih sprejetih na zboru članov.

 

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren zboru članov.

 

Upravni odbor šteje 4 člane, ki predstavljajo vodilni tim društva. Pripravljajo, vodijo in udejanjajo naloge društva. Upravni odbor vodi Predsednik društva, sestavlja ga pa še tajnik društva, blagajnik društva ter član društva.

 

Upravni odbor se sestaja po potrebi najmanj po dvakrat letno. Seje sklicuje predsednik društva oz. tajnik.

 

Mandatna doba članov upravnega odbora je 4 leta.

 

 

 1. člen

Naloge Upravnega odbora

Naloge upravnega odbora so:

 • sklicuje zbor članov,
 • skrbi za izvrševanje programa dela društva,
 • pripravlja predloge aktov društva,
 • pripravi predlog finančnega plana in zaključnega računa,
 • skrbi za finančno in materialno poslovanje društva,
 • upravlja s premoženjem društva,
 • predlaga Zboru članov odvzem mandata Nadzornemu odboru ali posameznim članom Nadzornega odbora,
 • predlaga Zboru članov odvzem mandata Disciplinski komisiji ali posameznim članom Disciplinske komisije,
 • odloča o sodelovanju z drugimi organizacijami in o mednarodnem sodelovanju,
 • odloča o naslovu sedeža društva,
 • odloča o višini članarine,
 • odloči o črtanju iz članstva,
 • ustanavlja in ukinja komisije društva,
 • obravnava poročila komisij in organov društva,
 • obvešča javnost o delovanju društva in o svojem delovanju,
 • odloča o drugih zadevah, ki jih določa statut ali drug splošni akt,
 • določa in odloča o lastnih predlogih dela, za uresničevanje ciljev in namena društva,
 • uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki mu jih dodatno naloži zbor članov in niso v pristojnosti zbora članov.

 

 

 

 1. člen

Delovanje Upravnega odbora

Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa tajnik društva.

Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovico članov upravnega odbora. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih. Za sprejem veljavnosti sklepa mora za njega glasovati vsaj 3 člani upravnega odbora.

Seje se praviloma izvajajo v fizični prisotnosti udeležencev oziroma po potrebi lahko tudi preko videokonference (npr. skype).

O sejah se vodi zapisnik.

 

Upravni odbor lahko za lažje, hitrejše in strokovnejše izpolnjevanje nalog imenuje komisije. Naloge, število članov in predsednika komisij določi upravni odbor. Člani komisije so lahko le člani društva. Za svoje delo so komisije odgovorne upravnemu odboru. Izjemoma lahko društvo pri delu komisije povabi k sodelovanju zunanje sodelavce.

 1. člen

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva. Nadzorni odbor enkrat letno poroča zboru članov, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo.

 

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli zbor članov. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani upravnega odbora. Lahko sodelujejo na sejah upravnega odbora, ne morejo pa odločati.

Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih.

Mandatna doba članov nadzornega odbora je 1 leto. Zbor članov vsako leto izbere nove oziroma potrdi stare člane nadzornega odbora.

 1. člen

Disciplinska komisija

Disciplinska komisija odloča na I. stopnji o disciplinskih prestopkih in kršitvah članov društva. Sestavljena je iz treh članov, ki jih izvoli zbor članov za dobo 4 let. Člani disciplinske komisije izvolijo predsednika. Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe po disciplinskem pravilniku. Zoper sklep disciplinske komisije ima prizadeti član pravico pritožbe na občni zbor, ki dokončno odloči o zadevi.

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje:

 • kršitve določb statuta;
 • nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev ter funkcij v društvu;
 • ne izvrševanje sklepov organov društva;
 • dejanja, ki kakorkoli škodijo ugledu društva.

Disciplinski ukrepi so:

 • opomin;
 • javni opomin;
 • izključitev.

Disciplinsko komisijo lahko sestavljajo člani upravnega odbora. Disciplinska komisija je odgovorna zboru članov.

 1. člen

Predsednik društva

Predsednik zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in v tujini.

Predsednik društva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in opravlja svojo vlogo za mandatno dobo 4 leta.

Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren zboru članov in upravnemu odboru.

 1. člen

Tajnik društva

Za opravljanje strokovno-tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi društva skrbi tajnik društva, ki ga izvoli zbor članov za dobo 4 let. Za svoje delo je odgovoren zboru članov.

 

V odsotnosti predsednika zastopa in predstavlja društvo ter vodi upravni odbor.

 

 

FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA

 1. člen

 

Viri dohodkov:

 • članarina,
 • darila, volila,
 • dohodek iz dejavnosti društva in naslova materialnih pravic,
 • prispevki sponzorjev in donatorjev,
 • javna sredstva,
 • drugi viri.

 

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ki ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.

Vsako delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

 

 1. člen

 

S premoženjem društva upravlja upravni odbor. Premičnine se lahko nakupijo ali odtujijo tretjim osebam le na podlagi sklepa seje upravnega odbora. O nakupu in odtujitvi nepremičnin društva odloča zbor članov.

 

 1. člen

 

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme zbor članov. Na rednem  zboru članov člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključni račun.

 

 

 

 1. člen

 

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in blagajnik društva.

 

Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.

 

Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno materialnem poslovanju v katerem društvo tudi določi način vodenja in izkazovanje podatkov o finančno-materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva.

 

Društvo ima transakcijski račun pri pooblaščeni instituciji

 

 1. člen

 

Delo blagajnika je javno.

Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva.

Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko zaposli društvo finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

 

 1. člen

 

Društvo lahko poleg dejavnosti, s katerimi uresničuje namen in cilje društva, opravlja še pridobitne dejavnosti, s katerimi dopolnjuje nepridobitne dejavnosti društva oziroma zagotavlja boljšo izkoriščenost osnovnih sredstev društva.

Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga društvo doseže z opravljanjem pridobitnih dejavnosti, se sme uporabiti le za doseganje namena in ciljev društva, opredeljenih v tem aktu.

Podatke o finančnem in materialnem poslovanju iz naslova pridobitnih dejavnosti Društvo vodi in izkazuje ločeno.

 1. člen

 

Društvo ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah zbora članov, nimajo pa pravice odločanja.

 

 

 

KONČNE DOLOČBE

 1. člen

 

Društvo lahko preneha in se izbriše iz registra društev:

 • po sklepu zbora članov
 • po samem zakonu.

 

Sklep o prenehanju mora vsebovati tudi društvo, zavod, ustanovo ali drugo nepridobitno pravno osebo s podobnimi cilji, katero se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje društva. Če društvo v sklepu ne določi naslednika premoženja in ga tudi na podlagi določb temeljnega akta ni mogoče določiti, premoženje preide na lokalni skupnosti, na območju katere je društvo imelo svoj sedež. Neporabljena sredstva pridobljena iz proračuna se vrnejo proračunu. Premoženja društva ni mogoče prenesti na politično stranko.

 1. člen

Vse pravilnike društva bo društvo sprejelo v roku 3 mesecev od nastopa veljavnosti tega statuta.

 

 

 

Ta statut je sprejel ustanovni zbor članov dne 12.12.2016 in velja takoj.

 

Spremembe statuta po zahtevi upravnega organa po dopolnitvi vloge in uskladitvi statuta so bile sprejete na zboru članov dne 03.01.2017 ob 18. uri in stopi v veljavo po odobritvi upravnega organa.

 

Dodatne spremembe statuta po zahtevi upravnega organa po uskladitvi statuta so bile sprejete na zboru članov dne 30.01.2017 ob 11. uri in stopi v veljavo po odobritvi upravnega organa.

 

 

 

 

TAJNIK (Ime in priimek) : Mateya Triglav                         PREDSEDNIK (Ime in priimek): Darija Huzimec